Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Kurs obejmuje 16 godzin wykładów
Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz dla innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

>Wybrane regulacje prawne z zakresu bhp
>Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
>Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
>Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
>Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
>Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
>Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
>Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego