Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Kurs obejmuje 8 godzin wykładów.
Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo- badawczych oraz innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp

> Wybrane regulacje prawne z zakresu bhp
> Postęp w zakresie zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
> Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii
> Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku