Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
80 godzin lekcyjnych
Zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1632).


> Ukończone 18 lat
> Tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać

> Podstawy pedagogiki
> Podstawy psychologii
> Podstawy metodyki kształcenia praktycznego
> Praktyka metodyczna