"Wysokie kompetencje językowe i ICT mieszkańców województwa pomorskiego"


Zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej - 18 lat i więcej z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji.
W szczególności zapraszamy:
- kobiety,
- osoby powyżej 50 roku życia
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby niepełnosprawne

W ramach projektu oferujemy:
- kursy dla grupy początkującej (A1+A2) lub samodzielnej (B1+B2) w wymiarze 120 h
- kurs zakończony jest egzaminem
- podręczniki
- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
- możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania certyfikatuzewnętrznego potwierdzającego nabyte umiejętności i kompetencje.

Rejestracja:
- osobista w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk
- telefoniczna: 58 341 74 16; 58 345 20 43; 58 341 03 62
- e-mail: okk@zdz.gda.pl, cik@zdz.gda.pl Formularz rekrutacyjny

"Kształć się inteligentnie! Nabywaj kwalifikacje w zawodach związanych z Inteligentną Specjalizacją Województwa pomorskiego"


Kształć się inteligentnie to projekt realizowany w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt współfinansowany ze środków EFS realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Celem projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na pomorskim rynku pracy u osób.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń zawodowych w branży wpisującej się w Inteligentną Specjalizację woj. Pomorskiego Technologie offshore i portowo-logistyczne.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 986 377,04zł

Zapraszamy:
- osoby w wieku aktywności zawodowej zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych
- zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego- w szczególności zasoby powyżej 50 roku życia i z niskimi kwalifikacjamiW ramach projektu oferujemy:
- kursy spawania we wszystkich metodach- szkolenia zgodne z indywidualnymi potrzebami- materiały szkoleniowe
- egzamin i certyfikację na zakończenie szkolenie (DNV, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,inne)

Rejestracja:
- osobista w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk
- telefoniczna: 722 791 050; 58 341 74 16
- e-mail: kadry@zdz.gda.pl Formularz rekrutacyjny

"GPS - Gotowość Praca Samodzielność"


Projekt realizowany w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
Projekt współfinansowany ze środków EFS realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Działania skierowane zostaną do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o
ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, przy wykorzystaniu animacji środowiskowej, podejścia oddolnego oraz ekonomii społecznej. Ważnym elementem będzie realizacja projektu w oparciu o partnerską współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy (wspólna realizacja Programu
Aktywizacja i Integracja), organizacjami pozarządowymi (instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej) oraz pracodawcami (współpraca w zakresie staży).
Wsparcie osadzone zostanie przede wszystkim na pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych MOPR oraz wyposażeniu ich w dodatkowe narzędzia (instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej) pozwalające na skierowanie wsparcia do osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów

planowane efekty:

przeprowadzenie szkoleń zawodowych zgodnych z indywidualną diagnozą każdego uczestnika,
organizacja i realizacja staży zawodowych,
pośrednictwo pracy,
podjęcie przez uczestników zatrudnienia
wartość projektu: 8 969 919,88
wkład Funduszy Europejskich: 7 624 431,90