Czas trwania szkolenia
Rezultaty dla uczestników
Wymagania wobec kandydatów
Główne zagadnienia programu szkolenia
Czas trwania kursu - ok. 4 tygodnie. Zajęcia teoretyczne od 33-43 godz., zajęcia praktyczne - 15 godz.
Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o przygotowaniu do samodzielnej obsługi wózków napędzanych, w transporcie wewnątrzzakładowym, składają egzamin przed właściwym Oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego


> Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora wózków lub kserokopia prawa jazdy
> Ukończone 18 lat

> Typy stosowanych wózków jezdniowych
> Budowa wózka
> Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
> Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
> Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
> Wiadomości z zakresu BHP
> Wiadomości o dozorze technicznym
> Praktyczna nauka jazdy i manewrowanie osprzętem
> Bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach